top of page

Psykiatrisk
utredning

Jag mångårig erfarenhet av psykiatriska utredningar för att bedöma och diagnostisera psykiatriska besvär och diagnoser. De vanligaste frågeställningarna som jag arbetar med är de som kallas neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förkortat NPF.

Utredningens innehåll:

 • Samtal om bakgrund och viktiga livshändelser

 • Nulägesanalys – Genomgång av aktuella besvär, styrkor och svagheter, önskemål och behov

 • Undersökning av relevant bakgrundsmaterial såsom journalanteckningar, tidigare utredningar, utlåtanden och betyg (för detta krävs medgivande från dig som genomför utredningen)

 • Psykometrisk testning - Som del av utredningen genomförs bedömning av kognitiv funktionsnivå. Det innebär testning av olika typer av problemlösningsförmåga.

 • Skattningsformulär – Du och dina anhöriga får besvara frågeformulär om vanligt förekommande psykiatriska besvär och symtom.

 • Anhörigintervju - Samtal om styrkor och svagheter under de tidiga levnadsåren (0-12 år)

 • Läkarbesök - Genomgång av andra eventuella psykiska och fysiska besvär som kan påverka måendet och funktionsförmågan.

 • Återgivning av resultat - Vid slutet av utredningen ger jag information om aktuella diagnoser, förmedlar tips och råd om behandling, samt hjälper till med remiss till rätt instans. På så vis säkerställs att du får den hjälp du behöver.

 

Jag utför även utredning med andra psykiatriska frågeställningar såsom posttraumatiskt stressyndrom; personlighetssyndrom; depression; ångest; bipolärt syndrom; tvångssyndrom; intellektuell funktionsnedsättning och andra psykiatriska besvär.

 

De vanligaste NPF-diagnoserna är:

 • ADHD

 • ADD

 • Autism (även kallat AST och ASD), inklusive det som tidigare kallades Aspergers syndrom.

 • Tics, exempelvis Tourettes syndrom

 • Språk- och kommunikationsstörningar

 

Personer med neuropsykiatriska diagnoser har ofta svårigheter med följande:

 • Reglering av uppmärksamhet

 • Impulskontroll

 • Aktivitetsnivå

 • Samspelet med andra människor

 • Inlärning och minne

 • Att uttrycka sig i tal och skrift

 • Motorik, koordination och balans

Läs mer om neuropsykiatriska utredningar här.

bottom of page