top of page

Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi värnar om din integritet och strävar efter att vara transparenta i vår hantering av dina personuppgifter.

 

1. Syfte och omfattning

Malmros & Partners är ett företag som specialiserar sig på kliniskt psykologarbete, utredning, diagnostisering och behandling. Företagets verksamhet inkluderar även arbetslivspsykologiska tjänster såsom rekrytering och urval. Denna integritetspolicy gäller för alla personuppgifter som samlas in av Malmros & Partners i samband med våra tjänster och verksamhet.

 

2. Personuppgifter som vi samlar in

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter från dig, inklusive men inte begränsat till namn, kontaktinformation, medicinsk historik, betalningsinformation och annan relevant information som är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra förpliktelser gentemot dig.

 

3. Syften med insamling

Vi samlar in personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, behandla betalningar, kommunicera med dig, genomföra forskning och uppfylla lagliga skyldigheter.

 

4. Laglig grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på olika lagliga grunder, inklusive samtycke från dig, avtal vi har med dig, vår lagliga skyldighet eller vårt berättigade intresse att tillhandahålla och förbättra våra tjänster.

 

5. Delning av personuppgifter

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part. Det enda möjliga undantaget är om en statlig myndighet, med stöd av gällande lagstiftning*, begär tillgång till uppgifter från våra datalagringssystem. Innan uppgifter lämnas ut måste en särskild prövning göras.

 

* Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården, både offentlig och privat, arbetar under sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör patientens personliga förhållanden skyddas av sekretess och får enbart lämnas ut efter särskild prövning.

 

Undantag från tystnadsplikten

Även om sekretessen och tystnadsplikten är omfattande kan sekretessen brytas under vissa omständigheter, utan att man som patient ger sitt medgivande. Det gäller till exempel om:

 

  • En domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, kronofogdemyndighet eller Skatteverket begär att få veta om en viss person vistas på en vårdinrättning.

 

  • Transportstyrelsen behöver uppgifterna för att pröva någons lämplighet att ha körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation.

 

  • Uppgifterna behövs för en rättsmedicinsk undersökning.

 

När det gäller misstanke om brott som är så allvarligt att det kan ge straff på minst ett års fängelse har vårdpersonal rätt att bryta mot tystnadsplikten genom att göra en polisanmälan om brottet och svara på frågor från polis, åklagare och domstol. Exempel på sådana brott är mord, våldtäkt och grov misshandel. Vårdpersonal har också rätt att göra polisanmälan för att förhindra eller avbryta vissa trafikbrott med lägre straffskala, till exempel rattfylleri.

 

Särskilda undantag gäller barn

Vid misstanke om vissa brott mot barn, bland annat vålds- och sexualbrott får polisanmälan göras utan hinder av sekretess/tystnadsplikt även om brottet kan ge lägre straff än ett års fängelse.

 

Personal inom hälso- och sjukvården och tandvården är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Anmälningsskyldigheten regleras i 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. Socialtjänsten har även rätt att begära ut sådan information som kan ha betydelse för ett barns behov av stöd och skydd.

 

Ingen åldersgräns för barn att bestämma själva

När det gäller små barn är det vårdnadshavarna som bestämmer om uppgifter ska få lämnas ut eller inte. När barnet blir äldre och kan anses moget i detta avseende får barnet själv avgöra om vårdpersonalen får lämna ut uppgifter och till vem. Det finns alltså inte någon särskild åldergräns för när barnet får bestämma själv utan det får avgöras från person till person. Det kan innebära att vårdnadshavare inte får information om barnets hälsotillstånd.

 

6. Lagring och säkerhet

Vi lagrar och skyddar dina personuppgifter med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra oavsiktlig förlust, stöld eller obehörig åtkomst.

 

7. Rättigheter för de registrerade

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, rättelse av felaktiga uppgifter, radering av uppgifter, begränsning av behandling samt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter.

 

8. Cookies och spårningsteknologi

Vår webbplats kan använda cookies och annan spårningsteknologi för att förbättra din upplevelse och analysera hur vår webbplats används. Du kan hantera eller blockera cookies genom inställningarna i din webbläsare.

 

9. Barns integritet

Vi värnar om barns integritet och samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år utan föräldrars eller vårdnadshavares samtycke. Om du tror att vi oavsiktligt har samlat in personuppgifter från ett barn under 18 år, vänligen kontakta oss omedelbart.

 

10. Internationell överföring av data

Dina personuppgifter kan överföras till och behandlas på servrar som är belägna utanför det land där du bor, inklusive länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Genom att använda våra tjänster samtycker du till sådan överföring och behandling av dina personuppgifter.

 

11. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy vid behov. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar i policyn och be om ditt godkännande vid behov.

 

12. Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller tjänster som inte kontrolleras av Malmros & Partners. Vi är inte ansvariga för integritetspraxis eller innehåll på sådana externa webbplatser och uppmuntrar dig att läsa deras integritetspolicyer.

13. Tillsyn, kvalitetsgranskning & försäkring

I mitt arbete som legitimerad psykolog står jag under tillsyn av Socialstyrelsen samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna. Jag innehar patientförsäkring.

 

14. Dataskyddsansvarig

Om du har frågor eller klagomål angående vår integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige Fredric Malmros på info@fredricmalmros.se.

 

 

Denna integritetspolicy är utformad för att ge tydlighet och trygghet för dig som kund eller intressent i Malmros & Partners. Vi uppmanar dig att läsa igenom den noggrant och kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Tack för att du väljer oss som din partner för klinisk psykologiskt arbete.

 

bottom of page